Ý nghĩa chủ yếu của việc xây dựng hệ thống các sân bay, bến cảng ở Bắc Trung Bộ là – 2023


Câu hỏi:

Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2019
                                                                                                                                      (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

2005

2008

2010

2019

Tổng sản lượng

3466,8

4602,0

5142,7

6333,2

Sản lượng khai thác

1987,9

2136,4

2414,4

2920,4

Sản lượng nuôi trồng

1478,9

2465,6

2728,3

3412,8

                                                    (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2005 – 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Miền.                    

B. Cột chồng.           

Đáp án chính xác

C. Kết hợp.              

D. Đường.

Trả lời:

Chọn B
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2005 – 2019, dạng biểu đồ cột chồng là thích hợp nhất.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời