Xét tính chẵn – lẻ của hàm số y=sin20182x+cos2019x . – 2023


Câu hỏi:

Hàm số y=sinx+tan2x là

A. hàm số lẻ.

Đáp án chính xác

B. hàm số chẵn.

C. hàm số vừa chẵn, vừa lẻ.

D. hàm số không chẵn, không lẻ.

Trả lời:

Đáp án A
Hàm số y=sinx+tan2x  có nghĩa cos2x02xπ2+kπxπ4+kπ2D=\π4+kπ2 .
Ta có fx=sinx+tan2x=sinxtan2x=sinx+tan2x=fx .
Vậy hàm số y=sinx+tan2x  là hàm số lẻ.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời