Xét nguyên hàm \[V = \int {\frac{{{{\ln }^2}x}}{{x\left( {1 + \sqrt {\ln x + 1} } \right)}}dx} \]. Đặt \[u = 1 + \sqrt {1 + \ln x} \], khẳng định nào sau đây sai? – 2023


Câu hỏi:

Cho \[F\left( x \right)\] là một nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right) = \frac{{2x + 1}}{{{x^4} + 2{x^3} + {x^2}}}\] trên khoảng \[\left( {0; + \infty } \right)\] và \[F\left( 1 \right) = \frac{1}{2}\]. Tổng \[S = F\left( 1 \right) + F\left( 2 \right) + F\left( 3 \right) + … + F\left( {2019} \right)\] là

A. \[\frac{{2019}}{{2020}}\]

B. \[\frac{{2019.2021}}{{2020}}\]

C. \[2018\frac{1}{{2020}}\]

Đáp án chính xác

D. \[ – \frac{{2019}}{{2020}}\]

Trả lời:

Hướng dẫn giải
Phân tích \[f\left( x \right) = \frac{{2x + 1}}{{{x^4} + 2{x^3} + {x^2}}} = \frac{{2x + 1}}{{{x^2}{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} = \frac{{2x + 1}}{{{{\left( {{x^2} + x} \right)}^2}}}\]
Khi đó \[F\left( x \right) = \int {\frac{{2x + 1}}{{{{\left( {{x^2} + x} \right)}^2}}}dx} = \int {\frac{1}{{{{\left( {{x^2} + x} \right)}^2}}}d\left( {{x^2} + x} \right)} = – \frac{1}{{{x^2} + x}} + C\].
Mặt khác \[F\left( 1 \right) = \frac{1}{2} \Rightarrow – \frac{1}{2} + C = \frac{1}{2} \Rightarrow C = 1\].
Vậy \[F\left( x \right) = – \frac{1}{{{x^2} + x}} + 1 = – \frac{1}{{x\left( {x + 1} \right)}} + 1 = – \left( {\frac{1}{x} – \frac{1}{{x + 1}}} \right) + 1\].
Do đó \[\begin{array}{l}S = F\left( 1 \right) + F\left( 2 \right) + F\left( 3 \right) + … + F\left( {2019} \right) = – \left( {1 – \frac{1}{2} + \frac{1}{2} – \frac{1}{3} + \frac{1}{3} – \frac{1}{4} + … + \frac{1}{{2019}} – \frac{1}{{2020}}} \right) + 2019\\\;\;\; = – \left( {1 – \frac{1}{{2020}}} \right) + 2019 = 2018 + \frac{1}{{2020}} = 2018\frac{1}{{2020}}\end{array}\]
Chọn C.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời