x2 + y2 – 4x + 3y + 2xy = 0. – 2023Câu hỏi: x2 + y2 – 4x + 3y + 2xy = 0. Trả lời: Hướng dẫn giải Phương trình đã cho không là phương trình của đường tròn do trong phương trình của đường tròn không có thành phần tích xy. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời