Với m là tham số thực dương khác 1. Hãy tìm tập nghiệm S của bất phương trình logm2x2+x+3≤logm3x2−x, biết rằng  x= 1 là một nghiệm của bất phương trình. – 2023


Câu hỏi:

Bất phương trình log32xlog94x1 tương đương với bất phương trình nào sau đây?

A. log32xlog94xlog941 

B. 2log32xlog32x1

Đáp án chính xác

C.log94xlog32x1

D.log32x2log32x1

Trả lời:

Đáp án B

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời