Với a là số thực dương tùy ý, [{log _2}left( {8a} right)] bằng – 2023


Câu hỏi:

Cho hàm số \[f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như sau:
Cho hàm số  f(x) có bảng biến thiên như sau:   Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? (ảnh 1)


Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. \[\left( { – 7;25} \right)\]                         

B. \[\left( { – \infty ; – 4} \right)\]    

C. \[\left( { – 4;0} \right)\]              

Đáp án chính xác

D. \[\left( {0; + \infty } \right)\]

Trả lời:

Đáp án C
Hàm số \[f\left( x \right)\] nghịch biến trên \[\left( { – 4;0} \right)\]. Chọn C.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời