Viết khai triển nhị thức Newton của (3x – 2)n, biết n là số tự nhiên thoả mãn (A_n^2 + 2C_n^1 = 30). – 2023


Câu hỏi:

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm A(3; 4), B(8; 6). Kẻ đường phân giác trong OD của tam giác OAB (D thuộc đoạn AB).
 Tính OA, OB.

Trả lời:

Hướng dẫn giải
Ta có: A(3; 4), suy ra \(\overrightarrow {OA} = \left( {3;\,\,4} \right)\), do đó OA = \(\sqrt {{3^2} + {4^2}} = 5\).
B(8; 6), suy ra \(\overrightarrow {OB} = \left( {8;\,6} \right)\), do đó OB = \(\sqrt {{8^2} + {6^2}} \)= 10.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời