Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ ghép lại AaBbDd × AaBbdd là: – 2023


Câu hỏi:

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa. Cho biết cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con là:

A. 11 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng 

Đáp án chính xác

B. 1 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng

C. 3 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng

D. 35 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng

Trả lời:

Có P: AAaa   x   Aaaa
Hay ( 1AA: 4Aa: 1aa)  x  ( 1Aa: 1aa) hay ( 5A- : 1 aa) x ( 1 Aa: 1 aa)
Đời con F1: 11 A- : 1 aaaa  hay tỷ lệ kiểu hình 11 đỏ : 1 vàng
Đáp án A

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời