Trong thực tế, khi truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều thì phương án tối ưu được chọn là dùng – 2023


Câu hỏi:

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi tường A với tốc độ vA và khi truyền trong môi trường B có tốc độ vB = 2vA. Bước sóng trong môi trường B sẽ

A. lớn gấp hai lần bước sóng trong môi trường A

Đáp án chính xác

B. bằng một nửa bước sóng trong môi trường A

C. bằng bước sóng trong môi trường A

D. lớn gấp bốn lần bước sóng trong môi trường A

Trả lời:

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời