Trong tất cả các hình nón có độ dài đường sinh bằng l . Hình nón có thể tích lớn nhất bằng – 2023


Câu hỏi:

Giả sử đồ thị hàm số y=m2+1x42mx2+m2+1 có 3 điểm cực trị là A, B, C mà xA<xB<xC. Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC ta được một khối tròn xoay. Giá trị của m để thể tích của khối tròn xoay đó lớn nhất thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. (4;6)

B. (2;4)

Đáp án chính xác

C. (-2;0)

D. (0;2)

Trả lời:

Chọn B
Giả sử đồ thị hàm số y = (m^2+1)x^4 - 2mx^2 + m^2 + 1 có 3 điểm cực trị là A, B, C mà xA < xB < xC. Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC ta được một khối tròn xoay. (ảnh 1)

y=4m2+1x34mx=4xm2+1x2my=04xm2+1x2m=0x=0x=±mm2+1m>0
Với m > 0 thì đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị (với xA<xB<xC) là

Amm2+1;m2m2+1+m2+1; B0;m2+1Cmm2+1;m2m2+1+m2+1
 
Quay ΔABC quanh AC thì được khối tròn xoay có thể tích là
V=2.13πr2h=23πBI2.IC=23πm2m2+12.mm2+1=23πm9m2+15
Xét hàm fm=m9m2+15
Ta có fm=m89m2m2+16;m=0m=3m>0
Ta có bảng biến thiên
Giả sử đồ thị hàm số y = (m^2+1)x^4 - 2mx^2 + m^2 + 1 có 3 điểm cực trị là A, B, C mà xA < xB < xC. Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC ta được một khối tròn xoay. (ảnh 2)
Vậy thể tích cần tìm lớn nhất khi m = 3

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời