Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Cơ thể cái giảm phân bình thường. Xét phép lai  , thu được F1. Biết không xảy ra đột biến gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F1 của phép lai trên? I. Có tối đa 18 loại kiểu gen không đột biến và 24 loại kiểu gen đột biến. II. Có thể tạo ra thể ba có kiểu gen AabbbDd. III. Có tối đa 48 kiểu tổ hợp giao tử. IV. Có thể tạo ra thể một có kiểu gen aabdd. – 2023


Câu hỏi:

Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F1 có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 4 loại kiểu hình gồm 2000 cây, trong đó 320 cây có kiểu hình cây thân thấp, hoa trắng. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tần số hoán vị gen ở F1 là 30%.
II. Ở F2, có 180 cây mang kiểu hình thân cao, hoa trắng.
III. Ở F2, có 320 cây mang kiểu hình thân cao, hoa đỏ thuần chủng.
IV. Ở F2, có 180 cây mang kiểu hình thân thấp, hoa đỏ.

A. 1

B. 2

C. 3

Đáp án chính xác

D. 4

Trả lời:

Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV
F1 chứa 100% thân cao, hoa đỏ →F1 dị hợp 2 cặp gen.
Gọi A là gen quy định thân cao, a là gen quy định thân thấp (A>>a)
B là gen quy định hoa đỏ, b là gen quy định hoa trắng (B>>b).
F1 tự thụ phấn thu được F2 có 4 kiểu hình, trong đó kiểu hình cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 3202000=16%. Hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số như nhau
là giao tử liên kết
→ Giao tử hoán vị = 0,5 -0,4 = 0,1
→ Tần số hoán vị = 2 x 0,1 = 0,2 = 20%
I. Tần số hoán vị gen ở F1 là 30% → Sai
Vận dụng công thức giải nhanh ta có
II. Ở F2, cây thân cao, hoa trắng ABb= 0,25 – 0,16 = 0,09 = 9% x 2000 = 180 cây. →II đúng
III. Ở F2, số cây thân cây, hoa đỏ thuần chủng = thân thấp, hoa trắng =320 cây → III đúng
IV. Ở F2, ở 180 cây mang kiểu hình thân thấp, hoa đỏ. Vì số cây mang kiểu hình thân thấp, hoa đỏ = số cây mang kiểu hình thân cao, hoa trắng → IV đúng

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời