Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, những quần xã xuất hiện sau so với các quần xã xuất hiện trước thường có đặc điểm là: – 2023


Câu hỏi:

Có một trình tự mARN [5’ –AUG GGG UGX UXG UUU – 3’] mã hóa cho một đoạn pôlipeptit gồm 5 axit amin. Dạng đột biến nào sau đây dẫn đến việc chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh được tổng hợp từ trình tự mARN do gen đột biến tổng hợp chỉ còn lại 2 axit amin?

A. Thay thế nuclêôtít thứ 9 tính từ đầu 3’ trên mạch gốc của đoạn gen tương ứng bằng ađênin. 

B. Thay thế nuclêôtít thứ 11 tính từ đầu 5’ trên mạch gốc của đoạn gen tương ứng bằng timin. 

C.  Thay thế nuclêôtít thứ 5 tính từ đầu 5’ trên mạch gốc của đoạn gen tương ứng bằng timin. 

Đáp án chính xác

D. Thay thế nuclêôtít thứ 9 tính từ đầu 3’ trên mạch gốc của đoạn gen tương ứng bằng timin.

Trả lời:

Ta có trình tự mARN [5’ –AUG GGG UGX UXG UUU – 3’]
Đoạn  phân tử ADN có trình tự các nuclêôtít            [3’ –TAX XXX AXG AGX AAA – 5’] Mạch gốc
                                                                                    [5’ –ATG GGG TGX TXG  TTT – 3’] Mạch bổ sung
Nếu đột biến chỉ có 2 aa   trong chuỗi pp hoàn chỉnh trong phân tử mARN chỉ có bộ ba mã hóa thứ 4 bị chuyển thành bộ  ba kết thúc
UXG => UAG , trên mạch gốc AGX => ATX
ĐÁP ÁN C

====== QUIZ 12 =====Source link edu

Trả lời