Trong một đa giác đều bảy cạnh, kẻ các đường chéo. Hỏi có bao nhiêu giao điểm của các đường chéo, trừ các đỉnh? – 2023


Câu hỏi:

Tìm số các số nguyên dương gồm năm chữ số sao cho mỗi chữ số của số đó lớn hơn chữ số ở bên phải nó.

Trả lời:

Có Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

 cách chọn 5 chữ số khác nhau để lập số cần thiết. Nhưng khi đã có 5 chữ số khác nhau rồi, chỉ có một cách xếp 5 chữ số đó để tạo nên số cần thiết. Vậy có Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11 số.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời