Trong mặt phẳng v →= (−2;1) cho, đường thẳng d có phương trình 2x − 3y + 3 = 0, đường thẳng d1 có phương trình 2x − 3y − 5 = 0.Viết phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua Tv→. – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 11 / Trong mặt phẳng v →= (−2;1) cho, đường thẳng d có phương trình 2x − 3y + 3 = 0, đường thẳng d1 có phương trình 2x − 3y − 5 = 0.Viết phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua Tv→.Source link edu

Trả lời