Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: x − 32 + y + 12 = 9.Hãy viết phương trình của đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm I(1; 2) tỉ số k = -2 – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 11 / Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: x − 32 + y + 12 = 9.Hãy viết phương trình của đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm I(1; 2) tỉ số k = -2Source link edu

Trả lời