Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: 2x – y + 6 = 0. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đối xứng tâm I(−2;1). – 2023


Câu hỏi:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): x  12 + y  22 = 9. Viết phương trình đường tròn ảnh của đường tròn đã cho qua phép quay Q0;90ο với O là gốc tọa độ.

Trả lời:

(C) có tâm I(1;2), bán kính R = 3. Gọi I’; R lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn ảnh, ta có:Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Vậy phương trình (C’) là x  22 + y + 12 = 9.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời