Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng [left( P right):x + 2y – z + 3 = 0] và điểm [Aleft( {1; – 2;2} right)]. Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng [left( P right)]. – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng \[\left( P \right):x + 2y – z + 3 = 0\] và điểm \[A\left( {1; – 2;2} \right)\]. Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng \[\left( P \right)\].Source link edu

Trả lời