Trong không gian Oxyz, cho điểm [Aleft( {2; – 2;1} right)] và đường thẳng d có phương trình [frac{{x – 1}}{1} = frac{{y + 1}}{1} = frac{{z – 3}}{{ – 1}}]. Viết phương trình đường thẳng [Delta ] đi qua điểm A, vuông góc và cắt đường thẳng d. – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Trong không gian Oxyz, cho điểm \[A\left( {2; – 2;1} \right)\] và đường thẳng d có phương trình \[\frac{{x – 1}}{1} = \frac{{y + 1}}{1} = \frac{{z – 3}}{{ – 1}}\]. Viết phương trình đường thẳng \[\Delta \] đi qua điểm A, vuông góc và cắt đường thẳng d.Source link edu

Trả lời