Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ (overrightarrow a = left( {1;3;2} right),{rm{ }}overrightarrow b = left( {1;2;0} right)) và (overrightarrow c = left( {0;1;2} right)). Tìm tọa độ vectơ (overrightarrow w = overrightarrow a – overrightarrow b + overrightarrow c ). – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ \(\overrightarrow a = \left( {1;3;2} \right),{\rm{ }}\overrightarrow b = \left( {1;2;0} \right)\) và \(\overrightarrow c = \left( {0;1;2} \right)\). Tìm tọa độ vectơ \(\overrightarrow w = \overrightarrow a – \overrightarrow b + \overrightarrow c \).Source link edu

Trả lời