Trong hệ tuần hoàn của người, máu được di chuyển theo chiều nào sau đây? – 2023


Câu hỏi:

Khi nói về các kiểu hướng động của thân và rễ cây, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương

Đáp án chính xác

B. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương

C. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm

D. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương

Trả lời:

Đáp án A
Vì đột biến lặp đoạn chỉ làm thay đổi cấu trúc của NST (làm tăng độ dài của NST) chứ không làm thay đổi số lượng của NST

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời