Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm? – 2023


Câu hỏi:

Phương trình sin8xcos6x=3sin6x+cos8x  có nghiệm là

A.  x=π3+kπx=π6+kπ2,k.          

B.   x=π5+kπx=π7+kπ2,k.        

C. x=π4+kπx=π12+kπ7,k.

Đáp án chính xác

D. x=π8+kπx=π9+kπ3,k.

Trả lời:

Đáp án C

Phương trình sin8xcos6x=3sin6x+cos8x  có nghĩa xD=.
Ta có sin8xcos6x=3sin6x+cos8xsin8x3cos8x=cos6x+3sin6x
12sin8x32cos8x=12cos6x+32sin6xsin8xπ3=sin6x+π6
sin8xπ3=sin6x+π68xπ3=6x+π6+k2πx=π4+kπ8xπ3=π6xπ6+k2πx=π12+kπ7,k.

 

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời