Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng? I. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen. II. Tất cả các cơ thể mang gen đột biến đều được gọi là thể đột biến. III. Đột biến gen luôn dẫn tới làm thay đổi cấu trúc và chức năng của protein. IV. Hóa chất 5-BU thường gây ra các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. – 2023
Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?<br /> I. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen.<br /> II. Tất cả các cơ thể mang gen đột biến đều được gọi là thể đột biến.<br /> III. Đột biến gen luôn dẫn tới làm thay đổi cấu trúc và chức năng của protein.<br /> IV. Hóa chất 5-BU thường gây ra các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. – Học trắc nghiệmSource link edu

Trả lời