Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình 2.11x+253x−23x=2 là – 2023


Câu hỏi:

Phương trình 2x2+x4.2x2x22x+4=0 có số nghiệm nguyên dương là

A. 0.

B. 1.

Đáp án chính xác

C. 2. 

D. 3.

Trả lời:

Ta có: 2x2+x4.2x2x22x+4=02x2x.22x4.2x2x22x+4=0
2x2x.22x422x4=022x42x2x1=0
22x=42x2x=12x=2x2x=0x=1x=0.
Vậy phương trình có một nghiệm nguyên dương.
Chọn B.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời