Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 42×2−5.4×2+x+42x+1=0 là – 2023


Câu hỏi:

Tập nghiệm của bất phương trình 133x2<132x+1  là

A. S=1;+.

B. S=;131;+.

Đáp án chính xác

C. S=13;1.

D. S=;13.

Trả lời:

Ta có:
133x2<132x+1log13133x2>log13132x+1
                       3x22x1>0
                        x<13x>1.
Vậy S=;131;+.
Chọn B.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời