[HK1-K12] Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau là 10 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực 36.10-3N. Xác định độ lớn điện tích của hai quả cầu đó.

Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau là 10 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực 36.10-3N. Xác định độ lớn điện tích ...

[HK1-ANH11] Find the mistake: Some (A) teenagers want (B) expensive clothes, can leads (C) to financial burden o

Câu hỏi: Find the mistake: Some (A) teenagers want (B) expensive clothes, can leads (C) to financial burden on (D) their parents. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Kiến thức: Mệnh đề quan hệ Giải thích: Trong mệnh đề quan hệ ta có thể sử dụng ...