(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Cho tam giác ABC có A(–1; 1); B(5; –3); C(0; 2). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Hãy xác định tọa độ của điểm G1 là điểm đối xứng của G qua trục Oy

Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 10 Chân trời / (Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Cho tam giác ABC có A(–1; 1); B(5; –3); C(0; 2). Gọi G là trọng tâm của ...