(HK1 Toán 12) Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.{{A}^{‘}}{{B}^{‘}}{{C}^{‘}}). Một đường thẳng đi qua trung điểm I của AB và song song với BC cắt AC tại J. Mặt phẳng (left( {{A}^{‘}}IJ right)) chia khối lăng trụ thành 2 khổi. Tính tỉ số thể tích giữa hai khối đó (số bé chia cho số lớn).

(HK1 Toán 12) Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.{{A}^{‘}}{{B}^{‘}}{{C}^{‘}}). Một đường thẳng đi qua trung điểm I của AB và song song với BC cắt AC tại J. Mặt phẳng (left( {{A}^{‘}}IJ right)) chia khối lăng trụ thành 2 khổi. Tính tỉ số thể tích giữa hai khối đó (số bé chia cho số lớn).


Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi HK1 môn Toán 12 / (HK1 Toán 12) Cho hình lăng trụ tam giác \(ABC.{{A}^{‘}}{{B}^{‘}}{{C}^{‘}}\). Một đường thẳng đi qua trung điểm I của AB và song song với BC cắt AC tại J. Mặt phẳng \(\left( {{A}^{‘}}IJ \right)\) chia khối lăng trụ thành 2 khổi. Tính tỉ số thể tích giữa hai khối đó (số bé chia cho số lớn).Source link

Leave a Message

Registration isn't required.