Đề thi HK1 môn Toán 10 CTST năm 2022-2023 Trường THPT Phan Đăng Lưu

Đề thi HK1 môn Toán 10 CTST năm 2022-2023 Trường THPT Phan Đăng Lưu


 • Câu 1:

  Trong các câu sau đâu là mệnh đề chứa biến? 

  • A.
   2 là số nguyên tố  

  • B.
   17 là số chẵn    

  • C.
   x + y > 0          

  • D.
   Hình vuông có hai đường chéo vuông góc 

 • ADMICRO/

 • Câu 2:

  Cho số thực x. Mệnh đề nào sau đây là điều kiện đủ của \(x >1\)? 

  • A.
   \(x > 0\)  

  • B.
   \(x \ge 1\)  

  • C.
   \(x < 1\)  

  • D.
   \(x \ge 2\) 

 • Câu 3:

  Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp \(X = \left\{ {x \in \mathbb{Z}|9{x^2} – 8x – 1 = 0} \right\}\). 

  • A.
   \(X = \left\{ 0 \right\}\)     

  • B.
   \(X = \left\{ 1 \right\}\) 

  • C.
   \(X = \left\{ {\frac{3}{2}} \right\}\)   

  • D.
   \(X = \left\{ {1;\frac{3}{2}} \right\}\) 

 •  

   

 • Câu 4:

  Cho \(X = \left\{ {7;2;8;4;9;12} \right\}\);\(Y = \left\{ {1;3;7;4} \right\}\). Tập nào sau đây bằng tập \(X \cap Y\)? 

  • A.
   \(\left\{ {1;2;3;4;8;9;7;12} \right\}\)       

  • B.
   \(\left\{ {2;8;9;12} \right\}\)  

  • C.
   \(\left\{ {4;7} \right\}\)        

  • D.
   \(\left\{ {1;3} \right\}\)  

 • Câu 5:

  Cho hai tập hợp \(A = \left[ { – 2;7} \right),B = \left( {1;9} \right]\). Tìm \(A \cup B\). 

  • A.
   \(\left( {1;7} \right)\)   

  • B.
   \(\left[ { – 2;9} \right]\)  

  • C.
   \(\left[ { – 2;1} \right)\)    

  • D.
   \(\left( {7;9} \right]\) 

 • Câu 6:

  Cho tập hợp \(A = \left[ {m;m + 2} \right],B\left[ { – 1;2} \right]\). Tìm điều kiện của m để \(A \subset B\). 

  • A.
   \(m \le  – 1\) hoặc \(m \ge 0\) 

  • B.
   \( – 1 \le m \le 0\)  

  • C.
   \(1 \le m \le 2\)    

  • D.
   \(m < 1\) hoặc \(m > 2\)  

 • Câu 7:

  Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình \(2x + y < 1\) 

  • A.
   \(\left( { – 2;1} \right)\)      

  • B.
   \(\left( {3; – 7} \right)\)  

  • C.
   \(\left( {0;1} \right)\) 

  • D.
   \(\left( {0;0} \right)\)   

 • Câu 8:

  Miền nghiệm (phần không bị gạch) của bất phương trình 3x − 2y > −6 là:

 • Câu 9:

  Thống kê điểm thi môn toán trong một kì thi của 400 em học sinh . Người ta thấy số bài được điểm 10 chiếm tỉ lệ 2,5 %  . Hỏi tần số của giá trị xi = 10 là bao nhiêu? 

  • A.
   10      

  • B.
   20   

  • C.
   25   

  • D.

 • Câu 10:

  Trong các loại biểu đồ sau, loại biểu đồ nào thích hợp nhất cho việc thể hiện bảng phân bố tần suất. 

  • A.
   Biểu đồ hình quạt        

  • B.
   Biểu đồ hình cột           

  • C.
   Biểu đồ hình cột kép      

  • D.
   Biểu đồ đa giác tần số  

 • Câu 11:

  Cho dãy số liệu thống kê: 21,23,24,25,22,20. Số trung bình cộng của dãy số liệu thống kê đã cho là 

  • A.
   23.5   

  • B.
   22   

  • C.
   22.5 

  • D.
   14 

 • Câu 12:

  Cho bảng phân bố tần số  sau:

  Mệnh đề đúng là:

  • A.
   Tần suất của số 4 là 20%      

  • B.
   Tần suất của số 2 là 20% 

  • C.
   Tần suất của số 5 là 45  

  • D.
   Tần suất của số 5 là 90% 

 • Câu 13:

  Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán

  Số trung vị là?

  • A.
   5    

  • B.

  • C.
   6,5  

  • D.
   7  

 • Câu 14:

  Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán

  Độ lệch chuẩn là:

  • A.
   1,577    

  • B.
   2.553    

  • C.
   2,49     

  • D.
   6,1 

 • Câu 15:

  Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số \(y = \frac{1}{{x – 1}}.\) 

  • A.
   \({M_1}\left( {2;1} \right)\)        

  • B.
   \({M_2}\left( {1;1} \right).\)  

  • C.
   \({M_3}\left( {2;0} \right).\) 

  • D.
   \({M_4}\left( {0; – 2} \right).\) 

 • Câu 16:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\frac{2}{{x – 1}}}&{x \in \left( { – \infty ;0} \right)}\\{\sqrt {x + 1} }&{x \in \left[ {0;2} \right]}\\{{x^2} – 1}&{x \in \left( {2;5} \right]}\end{array}} \right.\). Tính \(f\left( 4 \right).\) 

  • A.
   \(f\left( 4 \right) = \frac{2}{3}.\)     

  • B.
   \(f\left( 4 \right) = 15.\)      

  • C.
   \(f\left( 4 \right) = \sqrt 5 .\)       

  • D.
   Không tính được. 

 • Câu 17:

  Tìm tập xác định \({\rm{D}}\) của hàm số \(y = \frac{{2x – 1}}{{\left( {2x + 1} \right)\left( {x – 3} \right)}}.\) 

  • A.
   \({\rm{D}} = \left( {3; + \infty } \right).\)   

  • B.
   \({\rm{D}} = \mathbb{R}\backslash \left\{ { – \frac{1}{2};3} \right\}.\)  

  • C.
   \({\rm{D}} = \left( { – \frac{1}{2}; + \infty } \right)\) 

  • D.
   \({\rm{D}} = \mathbb{R}.\)  

 • Câu 18:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = 4 – 3x\). Khẳng định nào sau đây đúng? 

  • A.
   Hàm số đồng biến trên \(\left( { – \infty ;\frac{4}{3}} \right).\)    

  • B.
   Hàm số nghịch biến trên \(\left( {\frac{4}{3}; + \infty } \right).\) 

  • C.
   Hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}.\)     

  • D.
   Hàm số đồng biến trên \(\left( {\frac{3}{4}; + \infty } \right).\)  

 • Câu 19:

  Cho đồ thị hàm số \(y = {x^3}\) như hình bên. Khẳng định nào sau đây sai?

  • A.
   Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { – \infty ;0} \right).\)      

  • B.
   Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right).\)

  • C.
   Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { – \infty ; + \infty } \right).\)    

  • D.
   Hàm số đồng biến tại gốc tọa độ \(O\). 

 • Câu 20:

  Cho hàm số \(y = {x^2} – 4x + 5\). Tọa độ đỉnh S là 

  • A.
   (2, 1) 

  • B.
   (2, 5)     

  • C.
   (-2, 17)    

  • D.
   (-2, 5) 

 • Câu 21:

  Cho tam giác \(ABC\). Tìm công thức sai: 

  • A.
   \(\frac{a}{{\sin A}} = 2R\,.\)     

  • B.
   \(\sin A = \frac{a}{{2R}}\,.\) 

  • C.
   \(b\sin B = 2R\,.\) 

  • D.
   \(\sin C = \frac{{c\sin A}}{a}\,.\) 

 • Câu 22:

  Tam giác \(ABC\) có \(a = 5,c = 3,\widehat B = {60^0}.\) Độ dài cạnh \(b\) bằng bao nhiêu? 

  • A.
   \(\sqrt {97} \)   

  • B.
   \(\sqrt {61} .\)   

  • C.
   7  

  • D.
   \(\sqrt {19} \) 

 • Câu 23:

  Cho hình thoi \(ABCD\) có cạnh bằng \(a\). Góc \(\widehat {BAD} = 30^\circ \). Diện tích hình thoi \(ABCD\) là: 

  • A.
   \(\frac{{{a^2}}}{4}\) 

  • B.
   \(\frac{{{a^2}}}{2}\)    

  • C.
   \(\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{2}\) 

  • D.
   \({a^2}\) 

 • Câu 24:

  Cho biết \(\tan \alpha  =  – 5\). Giá trị của biểu thức \(E = \frac{{2\cos \alpha  – 3\sin \alpha }}{{3\cos \alpha  – \sin \alpha }}\) bằng bao nhiêu? 

  • A.
   \(\frac{{13}}{{16}}\)  

  • B.
   \( – \frac{{13}}{{16}}\) 

  • C.
   \(\frac{{17}}{8}\)     

  • D.
   \( – \frac{{17}}{8}\)  

 • Câu 25:

  Cho ba điểm \(A,{\rm{ }}B,{\rm{ }}C\) phân biệt. Khẳng định nào sau đây đúng? 

  • A.
   \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BC} .\)  

  • B.
   \(\overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {NM}  = \overrightarrow {NP} .\)   

  • C.
   \(\overrightarrow {CA}  + \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CB} .\)  

  • D.
   \(\overrightarrow {AA}  + \overrightarrow {BB}  = \overrightarrow {AB} .\) 

 • Câu 26:

  Cho \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) là các vectơ khác \(\overrightarrow 0 \) với \(\overrightarrow a \) là vectơ đối của \(\overrightarrow b \). Khẳng định nào sau đây sai?  

  • A.
   Hai vectơ \(\overrightarrow a ,\;\overrightarrow b \) cùng phương.    

  • B.
   Hai vectơ \(\overrightarrow a ,\;\overrightarrow b \) ngược hướng. 

  • C.
   Hai vectơ \(\overrightarrow a ,\;\overrightarrow b \) cùng độ dài.      

  • D.
   Hai vectơ \(\overrightarrow a ,\;\overrightarrow b \) chung điểm đầu. 

 • Câu 27:

  Cho tam giác \(ABC\) cân ở \(A\), đường cao \(AH\). Khẳng định nào sau đây sai? 

  • A.
   \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} .\)    

  • B.
   \(\overrightarrow {HC}  =  – \overrightarrow {HB} .\)      

  • C.
   \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {AC} } \right|.\)      

  • D.
   \(\overrightarrow {BC}  = 2\overrightarrow {HC} .\) 

 • Câu 28:

  Cho tam giác \(ABC\) có \(M\) thỏa mãn điều kiện \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  = \vec 0\). Xác định vị trí điểm \(M.\) 

  • A.
   \(M\) thỏa mãn hình bình hành \(ACBM.\)     

  • B.
   \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB.\) 

  • C.
   \(M\) trùng với \(C.\)  

  • D.
   \(M\) là trọng tâm tam giác \(ABC.\) 

 • Câu 29:

  Cho tam giác đều \(ABC\) có cạnh bằng \(a\) và chiều cao \(AH\). Mệnh đề nào sau đây là sai? 

  • A.
   \(\overrightarrow {AH} .\overrightarrow {BC}  = 0.\)  

  • B.
   \(\left( {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {HA} } \right) = {150^0}.\)     

  • C.
   \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  = \frac{{{a^2}}}{2}.\)      

  • D.
   \(\overrightarrow {AC} .\overrightarrow {CB}  = \frac{{{a^2}}}{2}.\) 

 • Câu 30:

  Cho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB = 8,{\rm{ }}AD = 5.\) Tích \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {BD} .\)  

  • A.
   62  

  • B.
   64    

  • C.
   14 

  • D.
   -14 

 • Câu 31:

  Mệnh đề nào sau đây sai?

  (1) \(\emptyset  \in \left\{ 0 \right\}\) 

  (2) \(\left\{ 1 \right\} \subset \left\{ {0;1;2} \right\}\)

  (3) \(\left\{ 0 \right\} = \emptyset \)

  (4) \(\left\{ 0 \right\} \subset \left\{ {x\left| {{x^2} = x} \right.} \right\}\)

  • A.
   (1) và (3) 

  • B.
   (1) và (4) 

  • C.
   (2) và (4) 

  • D.
   (2) và (3)

 • Câu 32:

  Cho tập hợp \(M = \left\{ {x \in \mathbb{N}\left| {x = 5 – m,m \in \mathbb{N}} \right.} \right\}\). Số phần tử của M  bằng: 

 • Câu 33:

  Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? 

  • A.
   \(2x – 3y – 2022 \le 0\)     

  • B.
   \(5x + y \ge 2x + 11\) 

  • C.
   \(x + 2025 > 0\)   

  • D.
   \(\frac{x}{y} + 1 > 0\) 

 • Câu 34:

  Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 2\left( {x + 1} \right)\left( {x – 3} \right) + 2x – 6\). Giá trị của hàm số khi x=3 là: 

 • Câu 35:

  Bất đẳng thức nào sau đây là bất đẳng thức đúng? 

  • A.
   \(\sin 90^\circ  < \sin 150^\circ \) 

  • B.
   \(\sin 90^\circ 15′ < \sin 90^\circ 30’\) 

  • C.
   \(\sin 90^\circ 30′ > \cos 100^\circ \) 

  • D.
   \(\cos 150^\circ  > \cos 120^\circ \) 

 • Câu 36:

  Cho tam giác ABC có \(BC = a,CA = b,AB = c\). Mệnh đề nào sau đây đúng? 

  • A.
   Nếu \({b^2} + {c^2} – {a^2} > 0\) thì góc A nhọn 

  • B.
   Nếu \({b^2} + {c^2} – {a^2} > 0\) thì góc A tù 

  • C.
   Nếu \({b^2} + {c^2} – {a^2} < 0\) thì góc A nhọn 

  • D.
   Nếu \({b^2} + {c^2} – {a^2} < 0\) thì góc A vuông 

 • Câu 37:

  Cho ba diểm phân biết A, B, C. Khằng định nào sau đây là đúng? 

  • A.
   \(\overrightarrow {CA}  – \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {BC} \)    

  • B.
   \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BC} \) 

  • C.
   \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {CB} \)      

  • D.
   \(\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {CA} \) 

 • Câu 38:

  Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là: 

  • A.
   \(IA = IB\)    

  • B.
   \(\overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {IB} \) 

  • C.
   \(\overrightarrow {IA}  =  – \overrightarrow {IB} \) 

  • D.
   \(\overrightarrow {AI}  = \overrightarrow {BI} \) 

 • Câu 39:

  Cho số gần đúng \(a = 0,1571\). Số quy tròn của a với độ chính xác \(d = 0,002\) là: 

  • A.
   0,16;

  • B.
   0,15; 

  • C.
   0,157; 

  • D.
   0,159. 

 • Câu 40:

  Độ dài cạnh của một hình vuông là \(8 \pm 0,2\)cm thì chu vi của hình vuông đó bằng: 

  • A.
   32 cm ; 

  • B.
   \(32 \pm 0,2cm\); 

  • C.
   \(64 \pm 0,8cm\); 

  • D.
   \(32 \pm 0,8cm\).  • Source link

  Leave a Message

  Registration isn't required.