Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 CTST năm 2022-2023 Trường THPT Ngô Quyền

Đề thi HK1 môn Lịch sử 10 CTST năm 2022-2023 Trường THPT Ngô Quyền


 • Câu 1:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác đối với Sử học? 

  • A.
   Phục dựng lại quá trình hình thành và phát triển của Sử học. 

  • B.
   Giúp tri thức lịch sử trở nên chính xác, toàn diện và sâu sắc. 

  • C.
   Là cơ sở khoa học của những nhận thức lịch sử của con người. 

  • D.
   Là nền tảng tiếp cận duy nhất khi tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử. 

 • Câu 2:

  Sử học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác có mối quan hệ như thế nào? 

  • A.
   Luôn tách rời và không có quan hệ qua lại. 

  • B.
   Mối quan hệ gắn bó, tương hỗ lẫn nhau. 

  • C.
   Mối quan hệ một chiều, không tác động qua lại. 

  • D.
   Chỉ Sử học mới tác động đến các ngành khoa học. 

 •  

 • Câu 3:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác?

  • A.
   Là đối tượng nghiên cứu duy nhất của các ngành. 

  • B.
   Dự báo xu hướng vận động và phát triển của các ngành.

  • C.
   Cung cấp thông tin về bối cảnh hình thành và phát triển. 

  • D.
   Xác định nhân tố tác động đến quá trình hình thành, phát triển. 

 • Câu 4:

  Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác đối với Sử học?

  • A.
   Giúp tri thức lịch sử trở nên toàn diện và sâu sắc. 

  • B.
   Giúp kết quả nghiên cứu lịch sử trở nên chính xác. 

  • C.
   Tạo điều kiện giúp khoa học lịch sử đạt kết quả tốt hơn. 

  • D.
   Là cơ sở hình thành nhận thức về lịch sử xã hội loài người. 

 • Câu 5:

  Sử liệu là gì? 

  • A.
   Là tất cả những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. 

  • B.
   Là khoa học nghiên cứu về lịch sử xã hội loài người. 

  • C.
   Là những tài liệu để nghiên cứu và tái hiện lịch sử. 

  • D.
   Là những dấu vết của các loài sinh vật trên Trái Đất. 

 • Câu 6:

  Căn cứ vào mối liên hệ với sự vật, hiện tượng được nghiên cứu và giá trị thông tin, sử liệu được chia thành những loại nào? 

  • A.
   Sử liệu trực tiếp và sử liệu gián tiếp. 

  • B.
   Sử liệu thành văn và sử liệu hiện vật. 

  • C.
   Sử liệu truyền miệng và sử liệu hiện vật. 

  • D.
   Sử liệu đa phương tiện và sử liệu viết. 

 • Câu 7:

  Căn cứ vào dạng thức tồn tại, sử liệu không bao gồm nhóm nào sau đây? 

  • A.
   Sử liệu thành văn. 

  • B.
   Sử liệu gốc.

  • C.
   Sử liệu truyền miệng. 

  • D.
   Sử liệu hiện vật. 

 • Câu 8:

  Rìu tay Núi Đọ (Thanh Hóa) thuộc loại hình sử liệu nào?

  • A.
   Sử liệu truyền miệng. 

  • B.
   Sử liệu đa phương tiện. 

  • C.
   Sử liệu thành văn. 

  • D.
   Sử liệu hiện vật. 

 • Câu 9:

  Những bài học kinh nghiệm trong lịch sử có giá trị như thế nào đối với cuộc sống hiện tại và tương lai của con người? 

  • A.
   Giúp con người tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ. 

  • B.
   Là yếu tố quyết định đến tương lai của con người. 

  • C.
   Giúp con người dự báo chính xác về tương lai. 

  • D.
   Giúp con người kế thừa mọi yếu tố trong quá khứ. 

 • Câu 10:

  Nội dung nào sau đây là một trong những lí do cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời? 

  • A.
   Tri thức lịch sử ở nhà trường không có ý nghĩa đối với đời sống. 

  • B.
   Hiện thực lịch sử của loài người có thể thay đổi theo thời gian. 

  • C.
   Nhận thức về lịch sử không bao giờ thay đổi theo thời gian.

  • D.
   Kho tàng tri thức lịch sử của nhân loại rất rộng lớn và đa dạng. 

 • Câu 11:

  Một trong những lợi ích của việc học tập và khám phá lịch sử suốt đời là 

  • A.
   giúp con người cập nhật và mở rộng tri thức. 

  • B.
   tách rời lịch sử với cuộc sống của con người. 

  • C.
   giúp con người phát triển về cả thể chất và trí óc. 

  • D.
   làm phong phú và đa dạng quá khứ của loài người. 

 • Câu 12:

  Nội dung nào sau đây không phải là lí do cần thiết phải học tập và khám phá lịch sử suốt đời? 

  • A.
   Nhận thức về lịch sử có nhiều chuyển biến mới theo thời gian. 

  • B.
   Muốn hiểu đúng và đầy đủ về lịch sử là một quá trình lâu dài. 

  • C.
   Giúp con người tác động và thay đổi quá khứ xã hội loài người. 

  • D.
   Giúp mỗi người cập nhật, mở rộng tri thức, hoàn thiện kĩ năng. 

 • Câu 13:

  Tổ chức nào sau đây đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn giá trị của các di sản trên thế giới? 

  • A.
   EU.

  • B.
   UN. 

  • C.
   APEC. 

  • D.
   UNESCO. 

 • Câu 14:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Sử học với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa? 

  • A.
   Cung cấp mọi kiến thức chuyên môn của ngành. 

  • B.
   Cung cấp tri thức, ý tưởng và cảm hứng sáng tạo. 

  • C.
   Bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa. 

  • D.
   Lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa, thiên nhiên. 

 • Câu 15:

  Nội dung nào sau đây là vai trò của các ngành, nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa đối với Sử học? 

  • A.
   Cung cấp tri thức, ý tưởng và cảm hứng cho sự phát triển của ngành Sử học. 

  • B.
   Cung cấp tư liệu giúp Sử học khôi phục bức tranh quá khứ một cách đầy đủ, chính xác. 

  • C.
   Là nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất phục vụ công tác nghiên cứu và phục dựng lịch sử. 

  • D.
   Cung cấp toàn bộ tri thức về quá trình hình thành và phát triển của ngành Sử học. 

 • Câu 16:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng mối quan hệ giữa Sử học với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa? 

  • A.
   Quan hệ gắn bó, tác động qua lại. 

  • B.
   Tách rời, không liên quan đến nhau. 

  • C.
   Chỉ Sử học tác động đến công nghiệp văn hóa. 

  • D.
   Chỉ công nghiệp văn hóa tác động đến Sử học. 

 • Câu 17:

  Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa văn hóa và văn minh?

  • A.
   Là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra. 

  • B.
   Là toàn bộ những giá trị do con người sáng tạo ra trong lịch sử. 

  • C.
   Chỉ là những giá trị tinh thần mà loài người sáng tạo ra. 

  • D.
   Là toàn bộ giá trị vật chất của loài người từ khi xuất hiện đến nay. 

 • Câu 18:

  Bốn trung tâm văn minh lớn ở phương Đông thời kì cổ đại là 

  • A.
   Ấn Độ, Trung Hoa, A-rập và Ai Cập. 

  • B.
   Trung Hoa, Ai Cập, Lưỡng Hà và La Mã. 

  • C.
   Hy Lạp, La Mã, Lưỡng Hà và Ấn Độ. 

  • D.
   Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Hoa. 

 • Câu 19:

  Hai nền văn minh lớn ở phương Tây thời kì cổ đại là 

  • A.
   Ấn Độ và Trung Hoa. 

  • B.
   Hy Lạp và La Mã. 

  • C.
   Ai Cập và Lưỡng Hà. 

  • D.
   Ấn Độ và La Mã. 

 • Câu 20:

  Các nền văn minh cổ đại phương Đông đều được hình thành ở 

  • A.
   những vùng cao nguyên. 

  • B.
   các vũng vịnh ven biển. 

  • C.
   lưu vực các con sông lớn. 

  • D.
   vùng đồng bằng ven biển. 

 • Câu 21:

  Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là 

  • A.
   Thiên tử.

  • B.
   pha-ra-ông. 

  • C.
   tăng lữ.

  • D.
   quý tộc. 

 • Câu 22:

  Vào thiên niên kỉ IV TCN, nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời do nhu cầu nào sau đây? 

  • A.
   Trị thủy, làm thủy lợi. 

  • B.
   Thống nhất lãnh thổ. 

  • C.
   Chống giặc ngoại xâm. 

  • D.
   Mở rộng buôn bán. 

 • Câu 23:

  Chữ viết của người Ai Cập cổ đại là 

 • Câu 24:

  Nguyên liệu làm giấy viết của người Ai Cập cổ đại chủ yếu được làm từ 

 • Câu 25:

  Loại hình văn học nổi tiếng nhất ở Trung Quốc dưới thời Đường là 

  • A.
   sử thi. 

  • B.
   thơ. 

  • C.
   kinh kịch. 

  • D.
   tiểu thuyết. 

 • Câu 26:

  Cơ quan biên soạn lịch sử của nhà nước ở Trung Quốc dưới thời Đường có tên gọi là 

  • A.
   Nội các. 

  • B.
   Sử quán. 

  • C.
   Hàn lâm viện. 

  • D.
   Quốc tử giám. 

 • Câu 27:

  Một trong những nhà toán học nổi tiếng của Trung Quốc thời kì cổ – trung đại là 

  • A.
   Hoa Đà. 

  • B.
   Tư Mã Thiên. 

  • C.
   Tổ Xung Chi. 

  • D.
   Tư Mã Quang. 

 • Câu 28:

  Bốn phát minh quan trọng về kĩ thuật của người Trung Quốc là 

  • A.
   kĩ thuật vẽ bản đồ, làm la bàn, thuốc súng và giấy. 

  • B.
   kĩ thuật làm giấy, kĩ thuật in, thuốc súng và la bàn. 

  • C.
   kĩ thuật làm giấy, làm cánh buồm, thuốc súng và la bàn. 

  • D.
   kĩ thuật đóng tàu, kĩ thuật làm giấy, thuốc súng và la bàn. 

 • Câu 29:

  Chữ viết chính thức hiện nay của Ấn Độ là 

  • A.
   chữ Hin-đi. 

  • B.
   chữ Nôm. 

  • C.
   chữ Bra-mi. 

  • D.
   chữ La-tinh. 

 • Câu 30:

  Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời kì cổ đại là 

  • A.
   Sa-ki-a Mu-ni và Vê-đa.

  • B.
   Tai-giơ Ma-han và La Ki-la. 

  • C.
   Ra-ma-y-a-na và Kha-giu-ra-hô. 

  • D.
   Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-y-a-na. 

 • Câu 31:

  Những tôn giáo nào sau đây có nguồn gốc từ Ấn Độ? 

  • A.
   Đạo giáo và Hồi giáo. 

  • B.
   Hồi giáo và Ki-tô giáo. 

  • C.
   Phật giáo và Hin-đu giáo.

  • D.
   Nho giáo và Phật giáo. 

 • Câu 32:

  Tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ là 

  • A.
   Bà La Môn giáo. 

  • B.
   Hin-đu giáo. 

  • C.
   Phật giáo. 

  • D.
   Hồi giáo. 

 • Câu 33:

  Hai giai cấp cơ bản trong xã hội Hy Lạp và La Mã cổ đại là 

  • A.
   quý tộc và nô lệ. 

  • B.
   chủ nô và nô lệ. 

  • C.
   địa chủ và nông dân. 

  • D.
   lãnh chúa và nông nô. 

 • Câu 34:

  Một trong những cơ sở dẫn tới sự hình thành của văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại là 

  • A.
   sự kế thừa những thành tựu văn minh phương Đông. 

  • B.
   sự tồn tại của thể chế nhà nước quân chủ chuyên chế. 

  • C.
   sự phát triển của kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước. 

  • D.
   sự tồn tại của hai giai cấp lãnh chúa và nông nô. 

 • Câu 35:

  Hệ thống chữ La-tinh là thành tựu sáng tạo của cư dân quốc gia cổ đại nào? 

  • A.
   Cư dân La Mã cổ đại. 

  • B.
   Cư dân Ấn Độ cổ đại. 

  • C.
   Cư dân Hy Lạp cổ đại. 

  • D.
   Cư dân A-rập cổ đại. 

 • Câu 36:

  Hệ thống chữ số La Mã ngày nay chúng ta vẫn đang sử dụng là cống hiến lớn của cư dân quốc gia cổ đại nào? 

  • A.
   Cư dân Hy Lạp cổ đại. 

  • B.
   Cư dân La Mã cổ đại. 

  • C.
   Cư dân Ai Cập cổ đại. 

  • D.
   Cư dân Trung Quốc cổ đại. 

 • Câu 37:

  Đôn Ki-hô-tê là tác phẩm văn học nổi tiếng của tác giả nào? 

  • A.
   Ra-bơ-le. 

  • B.
   Xéc-van-téc. 

  • C.
   Bô-ca-xi-ô. 

  • D.
   Pê-trác-ca. 

 • Câu 38:

  Ai là tác giả của tác phẩm kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét? 

  • A.
   Đan-tê A-li-ghê-ri. 

  • B.
   Uy-li-am Sếch-xpia. 

  • C.
   Phơ-răng-xoa Ra-bơ-le. 

  • D.
   Mi-quen-đơ Xéc-van-téc. 

 • Câu 39:

  Một trong những danh hoạ kiệt xuất của thời kì Phục hưng ở Tây Âu là 

  • A.
   Lê-ô-na đơ Vanh-xi. 

  • B.
   Ga-li-lê-ô Ga-li-lê. 

  • C.
   Ni-cô-lai Cô-péc-ních. 

  • D.
   Phơ-răng-xoa Ra-bơ-le. 

 • Câu 40:

  Nhà Thiên văn học thời kì Phục hưng nổi tiếng với thuyết Nhật tâm là 

  • A.
   G. Bô-ca-xi-ô. 

  • B.
   Ph. Ra-bơ-le. 

  • C.
   Ph. Pê-trác-ca. 

  • D.
   N. Cô-péc-ních.  • Source link

  Leave a Message

  Registration isn't required.