9 loại Năng lực, 9 cách Xử thế, 9 loại Tâm thái cần lĩnh Ngộ để Thành tựu Đại sự cho Nhân sinh

9 loại Năng lực, 9 cách Xử thế, 9 loại Tâm thái cần lĩnh Ngộ để Thành tựu Đại sự cho Nhân sinhNgười xưa nói: “Tiểu sự bất tri bất thành, Đại sự thấu tri tất thành”. Có ý muốn nói là: Cho dù là sự việc nhỏ như thế nào nếu … sourceSource link

Leave a Message

Registration isn't required.