(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Cho (vec u; = ;left( {frac{1}{2};; – 5} right);;vec vleft( {m;;4} right)). Hai vectơ (overrightarrow u ) và (overrightarrow v ) cùng phương khi m bằng:

Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 10 Chân trời / (Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Cho \(\vec u\; = \;\left( {\frac{1}{2};\; – 5} \right);\;\vec v\left( {m;\;4} \right)\). Hai vectơ \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \) ...

(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Trong các vectơ sau đây, có bao nhiêu cặp vectơ cùng phương?  (overrightarrow a left( { – 1;;2} right);;overrightarrow b left( {frac{3}{2};; – 3} right);;overrightarrow c left( {3;; – 5} right);;overrightarrow d left( { – 2;;frac{{10}}{3}} right)) 

Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 10 Chân trời / (Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Trong các vectơ sau đây, có bao nhiêu cặp vectơ cùng phương?  \(\overrightarrow a \left( { – ...