Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng [x = 1] và [x = 4], biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục [Ox] tại điểm có hoành độ [x] ([1 le x le 4]) thì được thiết diện là một hình lục giác đều có độ dài cạnh là [2x]. – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 12 / Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng \[x = 1\] và \[x = 4\], biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục \[Ox\] tại điểm có hoành độ \[x\] (\[1 \le x \le 4\]) thì được thiết diện là một hình lục giác đều có độ dài cạnh là \[2x\].Source link edu

Trả lời