Tính \({\left( {\sqrt 3 + \sqrt 2 } \right)^5} – {\left( {\sqrt 3 – \sqrt 2 } \right)^5}\). – 2023Câu hỏi: Tính \({\left( {\sqrt 3 + \sqrt 2 } \right)^5} – {\left( {\sqrt 3 – \sqrt 2 } \right)^5}\). Trả lời: Hướng dẫn giải Áp dụng công thức khai triển của (a + b)5 lần lượt với \(a = \sqrt 3 \) và \(b = \sqrt 2 \), rồi \(a = \sqrt 3 \) …Source link edu

Trả lời