Tính giới hạn của các dãy số có số hạng tổng quát sau đây, khi n → + ∞ cn = 2nnn2 + 2n – 1 – 2023


Câu hỏi:

Tính giới hạn của các dãy số có số hạng tổng quát sau đây, khi n → + ∞ vn = 2πn + 3n4n

Trả lời:

lim vn =lim 2πn + 3n4n = 0

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời