Tính các giới hạn sau: limx→-∞ x2 – 11 – 2x5x7 + x +3 – 2023


Câu hỏi:

Cho khoảng K, x0  K và hàm số y = f(x) xác định trên K \ x0Chứng minh rằng nếu limxx0f(x ) = + thì luôn tồn tại ít nhất một số c thuộc sao cho f(c) > 0

Trả lời:

Vì Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

 nên với dãy số (xn) bất kì, xnK\ x0xn  x0 ta luôn có Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11Từ định nghĩa suy ra f(xn) có thể lớn hơn một số dương bất kì, kể từ một số hạng nào đó trở đi.Nếu số dương này là 1 thì f(xn ) > 1 kể từ một số hạng nàođó trởđi.Nói cách khác, luôn tồn tạiít nhất một số xkK\ x0 sao cho f(xk) > 1.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời