Tính các giới hạn sau: lim(−n3 − 3n2 − 2) – 2023


Câu hỏi:

Cho hai dãy số (un)(vn). Chứng minh rằng nếu lim vn = 0 và |un|  vn với mọi n thì lim un = 0

Trả lời:

lim vn = 0  |vn| có thể nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi (1)Vì |un|  vn và vn  |vn| với mọi n, nên |un|  |vn| với mọi n. (2)Từ (1) và (2) suy ra |un| cũng có thể nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi, nghĩa là lim un=0

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời