Tìm vi phân của hàm số sau: y = sin2x – 2023


Câu hỏi:

Chứng minh rằng với |x| rất bé so với a > 0 (|x| ≤ a) ta cóa2 + x  a + x2a a>0Áp dụng công thức trên, hãy tính gần đúng các số sau:a) 146;   b) 34;  c)120

Trả lời:

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Từ đóGiải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11Áp dụng:a) 12,08;b) 5,83;c) 10,95.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời