Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình x−3≤0m−x≤1 có nghiệm duy nhất. – 2023


Câu hỏi:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. a+ba+b.

B. x<aa<x<a (a>0).

C. a>bac>bc, c.

Đáp án chính xác

D. a+b2ab, a0,b0.

Trả lời:

Chọn đáp án C
Các mệnh đề A, B đều đúng theo tính chất của bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Mệnh đề D đúng theo bất đẳng thức Cô-si cho 2 số không âm a và b.
Mệnh đề C sai khi c < 0 (vì khi nhân 2 vế của một bất đẳng thức với một số âm thì ta được bất đẳng thức mới đổi chiều bất đẳng thức đã cho).

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====Source link edu

Trả lời