Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi số thực x dương: m2−1×2−2m−1x−1 – 2023


Câu hỏi:

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;4) và d:x=13ty=2+t . Viết phương trình đường thẳng D song song với đường thẳng d và cách điểm M một khoảng bằng 10.

Trả lời:

Xác định được vecto chỉ phương của đường thẳng d: ud=(3;1)
Suy ra VTPT của đường thẳng d: nd=(1;3)

Vì đường thẳng D song song với đường thẳng d nên VTPT của đường thẳng D là:  nd=nΔ=(1;3)
PT ĐT D có dạng: x+3y+c=0,c7
d(M,Δ)=2+3.4+c12+32=10
14+c=10c=4c=24
(Thỏa mãn điều kiện)

KL : Vậy hai phương trình D cần tìm là: x+3y4=0;x+3y24=0

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====Source link edu

Trả lời