Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x.log2x−1+m=m.log2x−1+xcó hai nghiệm thực phân biệt thuộc 1;3 – 2023


Câu hỏi:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình log32xm+2log3x+3m1=0có 2 nghiệm x1x2sao cho x1x2= 27

A.m=43

B. m = 25

C.m=283

D. m = 1

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời