Tìm số nghiệm của phương trình log2x+1=logx+116 – 2023


Câu hỏi:

Tìm số nghiệm của phương trình logx2log4x+76=0

A. 2 nghiệm

Đáp án chính xác

B. 1 nghiệm

C. 4 nghiệm

D. 3 nghiệm

Trả lời:

Đáp án A

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời