Tìm giới hạn của các hàm số sau limx→-∞4×2 – x +1 – 2023


Câu hỏi:

Tìm giới hạn của các hàm số sau limx2+ x  15x + 2

Trả lời:

limx2+ x  15x + 2 = 

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời