Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sốy = sin2x + 4sinx.cosx – 3cos2x + 1 – 2023Câu hỏi: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sốy = sin2x + 4sinx.cosx – 3cos2x + 1 Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời