Tìm điều kiện xác định của bất phương trình 23−x+x≥1 – 2023


Câu hỏi:

Cho tam thức bậc hai g(x) có bảng xét dấu như sau
Cho tam thức bậc hai g(x) có bảng xét dấu như sau Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. g(x) có delta < 0, a< 0 (ảnh 1)
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. g(x) có Δ < 0, a < 0.

B. g(x) có Δ > 0, a < 0.

Đáp án chính xác

C. g(x) có Δ > 0, a > 0.

D. g(x) có Δ = 0, a < 0.

Trả lời:

Chọn đáp án B
Dựa vào bảng xét dấu, ta có: g(x) có hai nghiệm phân biệt (tương đương với Δ > 0) và hệ số a < 0.

====== TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 =====Source link edu

Trả lời