Tìm đạo hàm của hàm số [y = {3^{{x^2} – 2x}}] – 2023


Câu hỏi:

Cho số thực x thỏa mãn : \[\log x = \frac{1}{2}\log 3a – 2\log b + 3\log \sqrt c \] (\[a,b,c\] là các số thực dương). Hãy biểu diễn x theo \[a,b,c\].

A. \[x = \frac{{{c^3}\sqrt {3a} }}{{{b^2}}}\]                               

B. \[x = \frac{{\sqrt {3a} }}{{{b^2}{c^3}}}\]    

C. \[x = \frac{{\sqrt {3ac} }}{{{b^2}}}\]    

D. \[x = \frac{{\sqrt {3a{c^3}} }}{{{b^2}}}\]

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D
Ta có: \(\log x = \frac{1}{2}\log 3a – 2\log b + 3\log \sqrt c \Leftrightarrow \log x = \log \sqrt {3a} – \log {b^2} + \log \sqrt {{c^3}} \)
\( \Leftrightarrow \log x = \log \frac{{\sqrt {3a} .\sqrt {{c^3}} }}{{{b^2}}} \Leftrightarrow x = \frac{{\sqrt {3a{c^3}} }}{{{b^2}}}\).

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời