Tìm các giới hạn sau: limx→+∞ xx2 + 1 – x – 2023


Câu hỏi:

Chứng minh rằng phương trình: x5  5x  1 = 0 có ít nhất ba nghiệm

Trả lời:

Xét hàm số f(x) = x5  5x  1 trên các đoạn [−2; −1], [−1; 0], [0; 3]

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời