Tìm các giá trị của tham số m để phương trình 9x−m−13x+2m=0 có nghiệm duy nhất. – 2023


Câu hỏi:

Tập nghiệm của bất phương trình 22x1+22x2+22x3448 là

A.;92.

B.92;+.

Đáp án chính xác

C.;92.

D.92;+.

Trả lời:

Ta có: 12.22x+14.22x+18.22x44878.22x44822x512
                                        2xlog25122x9x92.
Chọn B.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời