Tỉ lệ dân thành thị nước ta hiện nay – 2023


Câu hỏi:

Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta hiện nay

A. giảm tỉ trọng cây công nghiệp, tăng tỉ trọng cây lương thực.

B. cây công lâu năm, cây ăn quả luôn chiếm tỉ trọng cao nhất.

C. cây ăn quả và cây thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn, tăng nhanh.

D. giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn D
Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta hiện nay giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời