Thomas knows Paris like the back of his_____. He used to be a taxi driver there for 2 years. – 2023Câu hỏi: Thomas knows Paris like the back of his_____. He used to be a taxi driver there for 2 years. A. head B. mind C. hand Đáp án chính xác D. life Trả lời: Đáp án CKiến thức: Cụm từ, từ vựng Giải thích: Ta có cụm “know sth like the back of one’s […]Source link edu

Trả lời