The word they in paragraph 4 refers to _____. – 2023Câu hỏi: The word they in paragraph 4 refers to _____. A. years B. things C. two girls D. true friends Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án đúng là: D Dựa vào câu: Of course, true friends are loyal and listen to you when you are down. And they are the people you …

The word they in paragraph 4 refers to _____. Read More »Source link edu

Trả lời